Álex Remiro

国籍: 西班牙姓氏:Álex Remiro出生日期:1995-03-24

位置: 守门员年龄:22高度:191.00

出生国家: 西班牙重量:80.00出生地:Cascante

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 毕尔巴鄂 西甲 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 莱万特 西乙 360 4 4 0 0 0 0
2015/2016 毕尔巴鄂 西甲 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 毕尔巴鄂竞技B队 西乙 2,969 33 33 0 0 1 1
2014/2015 毕尔巴鄂竞技B队 丙级联赛 2,070 23 23 0 0 2 0
2014/2015 毕尔巴鄂 西甲 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 毕尔巴鄂竞技B队 丙级联赛 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 毕尔巴鄂竞技B队 丙级联赛 0 0 0 0 0 0 0
    累计 5,399 60 60 0 0 3 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2015/2016 毕尔巴鄂 西国王杯 0 0 0 0 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 毕尔巴鄂 欧联杯 0 0 0 0 0 0 0
2016 毕尔巴鄂 国际冠军杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 毕尔巴鄂 西超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 毕尔巴鄂 欧联杯 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Athletic Club U19 The NextGen Series 0 0 0 0 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2017 Poland 西班U21 欧U21预 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Spain U19 欧U19预 0 0 0 0 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2016-07-20 莱万特 毕尔巴鄂竞技