Óscar Romero

国籍: 巴拉圭姓氏:Óscar Romero出生日期:1992-07-04

位置: 中场年龄:25高度:176.00

出生国家: 巴拉圭重量:73.00出生地:Fernando de la Mora

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿拉维斯 西甲 421 10 3 7 0 2 0
2016/2017 竞技 阿甲秋 987 13 12 1 1 2 0
2016 竞技 阿甲秋 784 10 8 2 4 3 0
2015 竞技 阿甲秋 1,274 24 16 8 4 1 0
2014 波特诺 巴拉甲 3,115 38 36 2 5 12 0
2013 波特诺 巴拉甲 2,435 35 27 8 6 9 0
2012 波特诺 巴拉甲 339 7 4 3 1 0 0
2011 波特诺 巴拉甲 349 10 3 7 1 2 0
    累计 9,704 147 109 38 22 31 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿拉维斯 西国王杯 6 1 0 1 0 0 0
2016 竞技 阿根廷杯 160 2 2 0 0 0 0
2016 竞技 Torneos de Verano 167 2 2 0 1 0 0
2014/2015 竞技 阿根廷杯 193 4 2 2 0 0 0
    累计 526 9 6 3 1 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016 竞技 Copa Bicentenario 90 1 1 0 0 1 0
2016 竞技 解放者杯 711 10 8 2 1 1 0
2015 竞技 解放者杯 291 8 3 5 0 0 0
2014 波特诺 南俱杯 697 8 8 0 4 0 0
2014 波特诺 解放者杯 684 8 8 0 0 1 0
    累计 2,473 35 28 7 5 3 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 巴拉圭 世南美预 545 9 5 4 1 0 0
2016 USA 巴拉圭 美洲杯 151 2 2 0 0 1 1
2016 巴拉圭 国际A级 81 1 1 0 0 0 0
2015 Chile 巴拉圭 美洲杯 130 3 1 2 0 0 0
2015 巴拉圭 国际A级 150 4 2 2 0 0 0
2014 Brazil 巴拉圭 世南美预 179 4 1 3 0 1 0
2014 巴拉圭 国际A级 204 3 3 0 1 0 0
2013 巴拉圭 国际A级 28 1 0 1 0 1 0
    累计 1,468 27 15 12 2 3 1
俱乐部荣誉国家队荣誉
巴拉甲 亚军:1次 2011
时间
2017-01-18 阿拉维斯 上海申花
2017-01-18 竞赛俱乐部 上海申花
2015-02-01 切洛波特诺 竞赛俱乐部 2.40百万欧元