F. Boulaya

国籍: 法国姓氏:F. Boulaya出生日期:1993-02-25

位置: 中场年龄:24高度:180.00

出生国家: 法国重量:65.00出生地:Vitrolles

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴斯蒂亚 法甲 17 2 1 1 0 0 0
2016/2017 巴斯蒂亚B队 CFA 2 229 3 3 0 0 0 0
2016/2017 克莱蒙 法乙 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 克莱蒙特B队 CFA 2 90 1 1 0 1 0 0
2015/2016 克莱蒙 法乙 2,164 32 26 6 7 4 0
2014/2015 伊斯特尔 法丙 716 11 8 3 1 2 0
2013/2014 伊斯特尔 法乙 994 23 8 15 0 3 0
2012/2013 伊斯特尔 法乙 611 11 6 5 0 2 0
2011/2012 伊斯特尔 法乙 7 1 0 1 0 0 0
    累计 4,828 84 53 31 9 11 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 克莱蒙 法联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 克莱蒙 法国杯 45 1 0 1 0 0 0
2015/2016 克莱蒙 法联赛杯 73 1 1 0 0 0 0
2014/2015 伊斯特尔 法联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 伊斯特尔 法国杯 7 1 0 1 0 0 0
2013/2014 伊斯特尔 法联赛杯 120 1 1 0 0 0 0
2012/2013 伊斯特尔 法国杯 90 1 1 0 0 0 0
    累计 335 5 3 2 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2017-02-09 克莱蒙 巴斯蒂亚B队